ukan dabruneba  
  specialoba:   qselis administratori  
  ganaTleba:   umaRlesi ganaTveba  
  samuSao gamocdileba:   ara maqvs  
  minimaluri xelfasi:   500 lari  
  saxeli da gvari:   omari qaTamaZe  
  eleqtronuli fosta:   stiqia2005@yahoo.com  
  telefoni an mobiluri:   855267660  
  dabadebis weli:   1985  
  sqesi:   mamakaci  
  ojaxuri mdgomareoba:   dasaojaxebeli  
  sacxovrebeli adgili:   Tbilisi  
  damatebulia:   2007-mar-10  
  ganTavsebis vada:   2008-mar-14  
  swavla - ganaTleba:   2006 wels davamTavre saqarTvelos teqnikuri universiteti fakulteti: informatika specialoba: informaciis damuSaveba da marTvis kompiuteruli sistemebi.
kompiuteris teqnikuri, sistemuri da qselebis administratoris kursebi
 
               
      amosabewdi versia    SeatyobineT kompanias reziumes Sesaxeb   www.gjobs.ge